วิสัยทัศน์

ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นหนึ่งในภาษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อ สื่อสารกันในหลายประเทศซึ่งมีเดียคิดส์เล็งเห็นความ สำคัญของภาษาอังกฤษ ดังนั้นเป้าหมายหลักของมีเดียคิดส์ คือความมุ่งมั่นพัฒนาทักษะภาษา อังกฤษให้กับเยาวชนชาวไทยผ่านการส่งต่อการเรียนการสอนภาษา อังกฤษให้กับโรงเรียนต่างๆ กว่า 70 โรงเรียน และในช่วงระยะหลายปีที่ผ่านมานี้มีเดียคิดส์มีคุณครูชาวต่างชาติในสังกัดอีกกว่า 1,000 คนนอกจากนี้มีเดียคิดส์ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนผ่านการจัดเตรียมแผนการเรียนการสอนที่อ้างอิงจากหลักสูตรที่เชื่อถือได้ของประเทศไทย

จุดมุ่งหมายของมีเดียคิดส์กว่า 16 ปีที่แล้ว คือการเน้นหนักไปทางการจัดหาคุณครูชาวต่าง ชาติที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมานี้ มีเดียคิดส์ได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดบางส่วนที่ใช้ในการคัดเลือกคุณครูชาวต่างชาติ ณ ตอนนี้เราไม่เพียงแต่เน้นหนักในเรื่องของประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่เรายังคำนึงถึงการให้ความสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีระหว่างกัน และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

มีเดียคิดส์จัดหาคุณครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาให้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ตามจุดมุ่งหมายต่อไปนี้

*เสริมสร้างความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ

*เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีระหว่างกัน

*พัฒนาแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของทางโรงเรียน

*สนับสนุนและให้คำแนะนำกับคุณครูชาวต่างชาติเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ

โครงสร้างองค์กร

โครงการของมีเดียคิดส์

โครงการสอนภาษาอังกฤษมีเดียคิดส์มีการพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของแต่ละโรงเรียน ซึ่งได้จำแนกออกเป็น  4 โปรแกรมต่อไปนี้

  1. ECD Program (English for Communication Development) คือ โปรแกรมการเรียนการสอนที่เน้นหนักไปทางการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ
  2. Multimedia (ECD with Multimedia) คือ โปรแกรมการเรียนการสอนที่พัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานมาจาก ECD Program อย่างหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่างแผนการสอนทั้งสองแบบนี้ก็คือ แผนการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย
  3. IEP Program (Intensive English Program) คือโปรแกรมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทุกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจัดให้มีการเรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
  4. MEP Program (Mini English Program) คือแผนการเรียนการสอนที่นำเอารายวิชาต่างๆ ของประเทศไทย เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ หรือ สังคม มาปรับใช้กับภาษาอังกฤษ หรือเรียกง่ายๆ ว่าการนำเอารายวิชาต่างๆ มาสอนแบบภาษาอังกฤษ

 

ครูชาวต่างชาติของมีเดียคิดส์

ครูชาวต่างชาติของสถาบันมีเดียคิดส์ สามารถจัดแบ่งออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ เพื่อความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ได้แก่

  1. Native Speaker หรือ เจ้าของภาษา ได้แก่ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
  2. Non-Native Speaker หรือ ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
  3. Filipino หรือ ชาวฟิลิปปินส์

 

โครงการสอบแข่งขันมาตรฐานคำศัพท์ (MediaKids Award)

เป็นการแข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั้งโรงเรียนในเครือข่ายเดิมและขยายตลาดใหม่ โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้  ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (MediaKids English Camp) มีรูปแบบการทำ “English Camp”   ใน Concept ต่างๆ และในรูปแบบอื่นๆ ตามวาระโอกาส  โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้พื้นฐานในสี่ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

 

โครงการอบรมบุคลากร

 

English Training for Teaching: ETT  – โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับครูไทย โดยเจ้าของภาษา จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับครูไทยโดยเจ้าของภาษาให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนา และยกระดับการใช้ภาษา อังกฤษเพื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพของครูไทย

Teaching Thai Teacher : การสอนภาษาอังกฤษให้กับครูไทย อีกหนึ่งโครงการของมีเดียคิดส์ที่จัดขึ้นเพื่อครูไทย โดยการจัดสอนภาษาอังกฤษให้กับบุคคลกรของโรงเรียนโดยครูชาวต่างชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ หลักสูตรการเรียนการสอนควบคุมโดยมีเดียคิดส์

 

MediaKids Orientation Course : โครงการอบรมครูชาวต่างชาติ มีเดียคิดส์จัดอบรมปฐมนิเทศสำหรับครูชาวต่างชาติปีละ 2 ครั้ง  เพื่ออบรมครูชาวต่างชาติให้รู้ถึงวิธีการสอนอย่างมืออาชีพ ร่วมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมไทยก่อนทำการสอนจริงในโรงเรียนต่างๆ การปฐมนิเทศจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมสำหรับการเรียนการสอนเทอมแรก  และในเดือนตุลาคมสำหรับการเรียนการสอนเทอมที่ 2  โดยจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร

พันธมิตรของมีเดียคิดส์