ECD Program (English for Communication Development)

คือ โปรแกรมการเรียนการสอนที่เน้นหนักไปทางการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งก็คือการฟังและพูดผ่านการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาษาไปพร้อมกับความสนุกสนาน โปรแกรมนี้มีข้อดีก็คือการเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน

ECD Multimedia

(English for Communication Development with Multimedia)

คือ โปรแกรมการเรียนการสอนที่พัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานมาจาก ECD Program อย่างหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่างแผนการสอนทั้งสองแบบนี้ก็คือ แผนการเรียนการสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบมัลติมีเดียจะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความสะดวกสบาย และเป็นสื่อกลางระหว่างครูและนักเรียน ช่วยให้นักเรียนได้รับสาระการเรียนรู้อย่างเต็มที่และหลายหลาก

IEP Program (Intensive English Program)

คือโปรแกรมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทุกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจัดให้มีการเรียนกับครูต่างชาติ 3-4 คาบต่อสัปดาห์  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น

MEP Program

(Mini English Program)

คือแผนการเรียนการสอนที่นำเอารายวิชาต่างๆ ของประเทศไทย เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ หรือ สังคม มาปรับใช้กับภาษาอังกฤษ หรือเรียกง่ายๆ ว่าการนำเอารายวิชาต่างๆ มาสอนแบบภาษาอังกฤษ ข้อแตกต่างของแผนการเรียนการสอนนี้จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละโรงเรียน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่โรงเรียนต้องการ