บริการด้านการจัดทำเอกสาร

ทางโรงเรียนมีเดียคิดส์ให้ความสำคัญด้านงานเอกสารของครูชาวต่างชาติ เช่น เอกสารวีซ่า ใบอนุญาตการทำงาน เอกสารขอผ่อนผันจากคุรุสภา เพื่อให้ครูชาวต่างชาติภายใต้สังกัดของโรงเรียนมีเดียคิดส์ ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยโดยมีรายละเอียดของประเภทของเอกสาร ดังนี้

เอกสารวีซ่า (visa) ครูต่างชาติทุกคนของโรงเรียนมีเดียคิดส์จะถือประเภทวีซ่า Non-Immigrant B visa เพื่อให้สามารถดำเนินการขอใบอนุญาตการทำงาน ได้ในขั้นตอนถัดไป

เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นอาจารย์ รหัส B

อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้

 1. 1 แบบ ตม.86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist Visa และ Transit Visa

1.2 แบบ ตม.87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว, รอยการตรวจลงตรา, ตราขาเข้า, รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี), บัตรขาออก (ตม.6))
 2. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม.หรือ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 3. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 4. การปฏิบัติหน้าที่ครูหรืออาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐ
  • หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากคณบดีขึ้นไปในสถาบันอุดมศึกษา หรือจากผู้อำนวยการ ในสถาบันต่ำกว่าอุดมศึกษา
  • หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • แบบหนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบกรมการจัดหางาน)
  • สำเนาสัญญาว่าจ้าง (เริ่มสัญญาจ้าง ณ เดือน ที่มายื่นคำขอ)
  • คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และรับรองจากสถานทูต ของบุคคลต่างด้าวประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ และกองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประจำประเทศไทย, เอกสารแสดงผลการเรียน และหลักฐานการสอบทางภาษาอังกฤษ (คะแนน TOEIC)
 5. การปฏิบัติหน้าที่ครูหรืออาจารย์ในสถานศึกษาเอกชน
  • หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากคณบดีขึ้นไปในสถาบันอุดมศึกษา หรือจากผู้อำนวยการ ในสถาบันต่ำกว่าอุดมศึกษา
  • หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่
  • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนนานาชาติ
  • แบบหนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบกรมการจัดหางาน)
  • สำเนาสัญญาว่าจ้าง (เริ่มสัญญาจ้าง ณ ว.ด.ป. ที่มายื่นคำขอ)
  • คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และรับรองจากสถานทูต ของบุคคลต่างด้าวประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ และกองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประจำประเทศ, เอกสารแสดงผลการเรียน และหลักฐานการสอบทางภาษาอังกฤษ (คะแนน TOEIC)
  • สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา
  • สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ครูใหญ่ และผู้อำนวยการของสถานศึกษา

https://www.immigration.go.th/content/service_73

เอกสารขออนุญาตจากทางคุรุสภา เป็นเอกสารของครูต่างชาติอีกฉบับเพื่อใช้ในการขอรับใบอนุญาตการทำงาน เอกสารดังกล่าวจะได้รับหลังจากที่ครูต่างชาติได้รับการเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่าเป็น วีซ่า Non – Immigrant B Visa

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ Guidelines Related to Teaching License Application for Foreigner

 1. กรอกแบบค่าขอ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ (Teaching License Application Form) หรือ Form KS. 01
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา/ปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา
 3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
 4. ต้นฉบับหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือต้นฉบับใบรายงานผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศ หรือต้นฉบับหนังสือรับรองสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (แล้วแต่กรณี)
 5. เอกสารค่าแปลวุฒิการศึกษา/ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเอกสารอื่น ๆ กรณีเอกสารไม่ใช่ ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ซึ่งต้องมีลายเซ็นของผู้แปลที่มีใบรับรองหรือได้รับอนุญาตให้แปล (Certified translator) และมีข้อความรับรองว่าเป็นค่าแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับจากสถาบันการแปล เช่น หน่วยงานภาครัฐ ล่ามในศาล หรือสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย
 6. สำเนาหลักฐานผ่านการรับรองความรู้วิชาชีพครูตามมาตรฐานของคุรุสภา (ถ้ามี)
 7. ต้นฉบับแบบประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ
 8. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีรูปถ่ายและหน้าวีซ่า NON-B ที่ยังไม่หมดอายุ
 9. สำเนาใบอนุญาตท่างานทุกหน้าที่ใช้งาน
 10. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล หรือ หลักฐานในปริญญาบัตรระบุชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อ-นามสกุลในหนังสือเดินทาง
 11. รูปถ่ายภาพสี หน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ยิ้ม ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นค่าขอ พื้นของรูปเป็นสีน้ำเงินหรือสีขาว ไม่มีลวดลาย ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 12. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 500 บาท

ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) ทางโรงเรียนมีเดียคิดส์ได้ให้ความสำคัญกับเอกสารใบอนุญาตการทำงานป็นอย่างมากเพราะครูชาวต่างชาติที่จะมาทำงานในประเทศไทยต้องได้รับใบอนุญาตการทำงานเพื่อให้ถูกต้องตามกฏระเบียบของประเทศนั้นๆ

 เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ( Work permit )   มีดังต่อไปนี้

 1. แบบคำขอ ต.ม.1 และรูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 3 รูป
 2. หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว กรณีบริษัทผ่าน O.I หรือ กนอ ให้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ยื่นใช้สิทธิ์ B.O.I หรือ กนอ. พร้อมสำเนาบัตรส่งเสริม
 3. หนังสือรับรองการจ้างงาน หรือ สัญญาจ้าง
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน
 5. ใบรับรองแพทย์
 6. สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง
 7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 9. เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

https://www.visatranslationteam.com/14316615/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88work-permit-non-b-