บริการด้านการจัดทำเอกสาร

ทางโรงเรียนมีเดียคิดส์ให้ความสำคัญด้านงานเอกสารของครูชาวต่างชาติ เช่น เอกสารวีซ่า ใบอนุญาตการทำงาน เอกสารขอผ่อนผันจากคุรุสภา เพื่อให้ครูชาวต่างชาติภายใต้สังกัดของโรงเรียนมีเดียคิดส์ ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยโดยมีรายละเอียดของประเภทของเอกสาร ดังนี้

เอกสารวีซ่า (visa) ครูต่างชาติทุกคนของโรงเรียนมีเดียคิดส์จะถือประเภทวีซ่า Non-Immigrant B visa เพื่อให้สามารถดำเนินการขอใบอนุญาตการทำงาน ได้ในขั้นตอนถัดไป

เอกสารขออนุญาตจากทางคุรุสภา เป็นเอกสารของครูต่างชาติอีกฉบับเพื่อใช้ในการขอรับใบอนุญาตการทำงาน เอกสารดังกล่าวจะได้รับหลังจากที่ครูต่างชาติได้รับการเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่าเป็น วีซ่า Non – Immigrant B Visa

ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) ทางโรงเรียนมีเดียคิดส์ได้ให้ความสำคัญกับเอกสารใบอนุญาตการทำงานป็นอย่างมากเพราะครูชาวต่างชาติที่จะมาทำงานในประเทศไทยต้องได้รับใบอนุญาตการทำงานเพื่อให้ถูกต้องตามกฏระเบียบของประเทศนั้นๆ